Privacy verklaring Bumbal

Bumbal, gevestigd aan Stationstraat 29, 5038 EC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hoewel Bumbal alleen zakelijke klanten heeft, kan het toch zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld als u informatie aanvraagt, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, u bij ons solliciteert e.d.

Bumbal ontkomt er niet aan om in dat geval persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan en (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG dat noemt) te verwerken. Wel is het van belang om te voorkomen dat deze persoonsgegevens op straat komen te liggen. Bumbal heeft de intentie uw privacy maximaal te waarborgen, zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://www.bumbal.eu, Stationstraat 29, 5038 EC Tilburg, 013-2201600
Bas Holland is de Functionaris Gegevensbescherming van Bumbal. Hij is te bereiken via info@bumbal.eu

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Van sollicitanten / werknemers verwerkt Bumbal daarnaast ook:

 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats

Daarnaast verwerkt Bumbal overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bumbal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen die bijzonder of gevoelig van aard zijn en te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Ook verzamelt Bumbal geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u vragen hierover hebben, neemt u dan contact met ons op via info@bumbal.eu.

Van sollicitanten verwerkt Bumbal soms ook bijzondere persoonsgegevens, voor zover die misschien staan in een CV met foto, e.d. Dit is altijd met toestemming van de sollicitant. Van medewerkers verwerkt Bumbal uiteraard het BSN-nummer.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bumbal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bumbal verwerkt de genoemde persoonsgegevens met name om haar werk goed te kunnen doen. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat Bumbal moet voldoen aan een wettelijke plicht. Ter verduidelijking, worden persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerkt:

 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een overeenkomst te sluiten
 • Iemand uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek
 • Een arbeidsovereenkomst / overeenkomst van opdracht / inhuur overeenkomst te sluiten en goed uit te voeren
 • Het team van Bumbal te presenteren op de website
 • Facturen te versturen en (loon)betalingen te verwerken
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Daarnaast gebruikt Bumbal wellicht ook persoonsgegevens bij het versturen van de nieuwsbrief. Bumbal gebruikt persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als daar vooraf toestemming voor is gegeven. Afmelden voor de nieuwsbrief kan uiteraard altijd via een link in de nieuwsbrief of door te mailen naar: info@bumbal.eu

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bumbal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u informatie hebt aangevraagd, maar er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden uw gegevens bewaard zolang nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Hebt u toestemming gegeven voor het versturen van onze nieuwsbrief, dan worden die gegevens bewaard totdat u zich afmeldt.
 • Reageert u op een vacature of stuurt u een open sollicitatie, dan worden die gegevens niet langer dan een jaar bewaard als u niet in dienst komt.
 • Komt u wel in dienst, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.
 • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bumbal verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle gevallen is er een overeenkomst met de betreffende partij waarin is vastgelegd dat gegevens niet mogen gedeeld of gebruikt.

Bumbal maakt gebruik van social media en marketingtools van buiten de EU, zoals mailchimp, facebook, linkedin en youtube. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij uw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. Bumbal geeft deze partijen geen toestemming om via Bumbal verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar wij de tools voor gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bumbal maakt gebruik van de volgende cookies op haar website www.Bumbal.eu:

 • Statistische cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages over te krijgen. Bumbal maakt daarbij gebruik van de dienst Google Analytics.
 • Marketing cookies, ook wel advertentie- en trackingcookies genoemd, worden gebruikt voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen van Bumbal te tonen op websites van derde partijen.

Google Analytics

Bumbal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt, met het IP-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl. Bumbal heeft Google geen toestemming gegeven om via Bumbal verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GPS-tracking in mobiele chauffeursapp Bumbal
Voor de werking van de Bumbal Track & Trace-diensten is het bepalen van de locatie van de chauffeur essentieel. Locatiegegevens, zoals breedte- en lengtegraad, worden verzameld en opgeslagen telkens wanneer de Bumbal-app wordt gebruikt. Deze gegevens worden weergegeven in de beveiligde Bumbal-webinterface, maar wij delen ze niet met derden. Wanneer de functie “locatie op de achtergrond” is ingeschakeld, wordt de locatie van het apparaat ook bijgehouden als de app op de achtergrond actief is. Dit betekent dat de Bumbal-chauffeursapp periodiek uw locatie doorgeeft, zelfs als u de app niet actief gebruikt (wanneer de app op de achtergrond draait). Indien dit niet gewenst is, kan het volgen van de app-locatie (zowel bij actief gebruik als wanneer deze op de achtergrond draait) altijd via de apparaatinstellingen worden uitgeschakeld. Deze functie is echter noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de track & trace-diensten binnen Bumbal.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bumbal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bumbal.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bumbal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bumbal.eu

Bumbal wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons